מלון אורחים

פענחו את הקטע הבא

בעזרת מפתח הסימנים

הגיעו לתחנה ומצאו את המידע

 ?"באיזה תקופה הוקם ה"מלון

ממלוכית

(לחץ על הקישור)

https://www.ha-matmon.com/copy-2-of-2