"ה"עיניים של ירושלים

,כדי לגלות את התחנה הבאה 

.עליכם לפענח את הציורים

החליפו תמונות למילים

.ומספרים לאותיות

עברו לתחנה הבאה

.לבביצוע הפעילות

(לחץ על הקישור)